algemene voorwaarden van
ben maar .. JIJ

 • Definities
  1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan ben maar .. JIJ gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
  1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan de persoon, de onderneming of de instelling waarmee de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten betreffende het verrichten van werkzaamheden.
  1.3 Onder werkzaamheden worden verstaan de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever te leveren producten en/of diensten.
  1.4 Voor zover tussen de opdrachtnemer en een opdrachtgever niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden van opdrachtnemer.
  1.5 Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden.

  2. Tot stand komen van de overeenkomst
  2.1 Alle werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever worden na overleg met en in opdracht van de opdrachtgever en na goedkeuring door de opdrachtnemer volgens het geldende uurtarief in rekening gebracht, alsmede de voor uitvoering noodzakelijke kosten.
  2.2 De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever voordat een zaak in behandeling wordt genomen van het betreffende uurtarief op de hoogte. Deze kosten zullen afzonderlijk en gespecificeerd aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht op het moment dat deze kosten verschuldigd zijn.
  2.3 Mondelinge toezeggingen alsmede toezeggingen van medewerkers van de opdrachtnemer in het kader van een offerte zijn uitsluitend bindend, indien deze schriftelijk zijn bevestigd door de opdrachtnemer.
  2.4 Alle offertes hebben een geldigheidsduur van dertig dagen, tenzij een andere termijn in de offerte is opgenomen.
  2.5 De afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden vastgelegd in een door de opdrachtgever en de opdrachtnemer te ondertekenen overeenkomst. De opdrachtgever staat ervoor in dat degene die namens hem ondertekent daartoe bevoegd is.

  3. Ter beschikking stelling van informatie door de opdrachtgever
  3.1 Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
  3.2 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het goed uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
  3.3 Opdrachtgever staat in beginsel in voor de juistheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door hem gegeven adviezen indien deze zijn gedaan op basis van door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
  3.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor de rekening van de opdrachtgever.
  3.5 Wat betreft de archivering wordt gehandeld volgens privacyreglement.

  4. Uitvoering overeengekomen werkzaamheden
  4.1 Alle opdrachten van opdrachtgever beschouwt de opdrachtnemer als uitsluitend aan hem gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
  4.2 De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd.

  5. Auteursrecht
  5.1 Het auteurs- en publicatierecht op alsmede het eigendom van de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen berusten bij de opdrachtnemer.
  5.2 Verveelvoudigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden of kopiëren van de materialen is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

  6. Geheimhouding
  6.1 De opdrachtnemer en opdrachtgever zullen maatregelen nemen om de geheimhouding te verzekeren van alle aan elkaar ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen, waarvan aangenomen mag worden dat de belangen van opdrachtnemer en /of opdrachtgever door openbaarmaking kunnen worden geschaad.

  7. Overmacht
  7.1 In geval van overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer tot de uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Overmacht in de zin van dit artikel duidt op omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst verhinderen en die niet zijn toe te rekenen aan de opdrachtnemer. Hieronder zijn onder andere begrepen ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen handelend namens of vanwege de opdrachtnemer en brand. Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden ten aanzien van werkzaamheden die nog niet zijn verricht, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

  8. Betaling
  8.1 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om eenmaal per jaar de tarieven te wijzigen.
  8.2 De opdrachtnemer is gerechtigd om, alvorens tot verdere werkzaamheden over te gaan, een voorschotnota te sturen die per omgaande dient te worden voldaan.
  8.3 Betaling van alle facturen dient zonder korting, beroep op verrekening of opschorting plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om het verlenen van adviezen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden op te schorten zonder daarvoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn. Na verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever na twee weken in verzuim, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. Indien de opdrachtgever in verzuim is en niet volledig tot betaling van de toegezonden facturen overgaat, dan zal de opdrachtgever de wettelijke rente en/of extra kosten verschuldigd zijn.
  8.4 Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van €200,-

  9. Aansprakelijkheid
  9.1 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht.
  9.2 De opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener mag worden verwacht. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van de opdrachtnemer wordt uitgekeerd.
  9.3 Voor zover geen uitkering van verzekeraars plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot de afgesproken prijs voor de te verrichten werkzaamheden. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

  10. Wijziging van de voorwaarden
  10.1 De opdrachtnemer is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding; zij betreffen de vanaf dat tijdstip af te sluiten overeenkomsten. De wijzigingen werken door in reeds afgesloten overeenkomsten indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de opdrachtgever met de – met hem schriftelijk gecommuniceerde – desbetreffende wijzigingen instemt.
  10.2 Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
  10.3 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

  11. Geschillen
  11.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

  Maastricht, januari 2019